(0212) 852 80 10
Tanıtım Videosu

  ELEKTRİK TESİSAT KONTROL - ÖLÇÜM VE RAPORLAMA

 • Elektrik İç Tesisat Uygunluk Belgesi
 • Topraklama Ölçüm Raporu
 • Paratoner Kontrol ve Ölçüm Raporu
 • Aydınlık Seviyesi Ölçüm Raporu
 • Enerji Kalitesi ve Harmonik Ölçümü
 • Kaçak Akım Rölesi Fonksiyon Testi
 • Termal Görüntüleme Raporu
 • Çevrim Empedansı Ölçüm Raporu
 • Toprak Özgül Direnci Ölçüm Raporu

  ELEKTRİK PLANLI BAKIM ARIZA - ONARIM

  HAZIR BETON VE AGREGA TESİSLERİ O.G./A.G. ELEKTRİK TAAHHÜT HİZMETLERİ

  Y.G. İŞLETME SORUMLULUĞU, TRAFO BAKIMI
  VE ELEKTRİK MÜŞAVİRLİĞİ

Elektrik İç Tesisat Uygunluk Belgesi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa bağlı olarak, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile elektrik iç tesisatının yılda bir defa periyodik kontrolü zorunlu hale getirilmiştir.


Ayrıca; Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde-2'de; Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili hükümler gereğince, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğindeki şartların; yeni kurulacak tesislerde uygulanması gerektiği ve kurulu mevcut tesislerde ise, açık ve belli olarak ölüm yaralanma ve yangına neden olabilecek durumlarda uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır.


İlgili Yönetmelikler referans alınarak;


E.M.O tarafından yetkilendirilmiş (SMM, Elektrik İç Tesisleri Denetimi ve Raporlama Yetkilendirme Belgesi) elektrik mühendisi ve teknisyenlerden oluşan kadromuz ile yürürlükteki TS HD 60364-6 standartına uygun olarak elektrik tesisatınızda ilgili kontrol ve ölçümleri kalibrasyonlu cihazlarla gerçekleştirerek tarafınıza Elektrik İç Tesisat Uygunluk Belgesi düzenlemekteyiz.


Bu kapsamda;


1.Sistem tipine göre Topraklama Geçiş Direnci/Çevrim Empedansı Ölçüm ve Kontrolleri

2.Artık Akım Koruma Düzeneği (RCD) Fonksiyon testleri (Açma akımı(mA) ve Açma Süresi (ms) tespiti)

3.Kablo Akım Taşıma Kapasitelerinin Ölçümü ve Kontrolleri

4.Ana Dağıtım ve Diğer Tali Panoların İletken Bağlantı Kontrolü (Gerilim Altındaki Bölümlerin Yalıtılması)

5.Elektriksel Aksamların, Elektriksel Olmayan Etkilere Karşı Korunurluğunun Tespiti

6.Panolara Ait Tanımlama Bilgilerinin (Tek Hat Şeması ve Ayrıntılı Açıklamalar, Etiketlendirme, Uyarı İşaretçileri vs.) Kontrolü

7.Panoların ve Panolara ait Koblo Yolları ile Mekanik Etkilere Karşı Korumanın Tespiti

8.Kablo Renk Kodları ve Faz/Topraklama/Nötr Baralarının Kontrolü

9.Topraklama İletkenin Son Tüketici Noktalarına Kadar Kesintisiz Taşınmış Olmasının Kontrolü (Süreklilik Testi)

10.Panoya ait Fazlar Arası, Faz/Toprak, Toprak/Nötr, Faz/Nötr İzolasyon Dirençlerinin Tespiti

11.Pano ve Son Tüketici Noktalarına ait Gerilim Düşümü Tespiti

12.Şase/Gövde İzolasyon Direnci Ölçümleri ve Potansiyel Dengeleme Barasına Bağlantılarının Kontrolü

13.Ana Dağıtım, Kompanzasyon ve Diğer Tali Panoların Sıcaklık Etkisine Karşı Korunurluğunun Tespiti (Termal Kamera ile Görüntüleme)

15.Dış Yıldırımlık Tesisatının Kontrolü

Maddeler ana başlık olmak üzere belirtilen kontrol kriterlerindeki tüm ayrıntıları gözden geçirip, kriterlere ait yönetmelikleri referans göstererek tarafınıza “Elektrik İç Tesisat Uygunluk Belgesi” düzenlemekteyiz.

Elektrik İç Tesisat Uygunluk Belgesi
Elektrik İç Tesisat Uygunluk Belgesi
Elektrik İç Tesisat Uygunluk Belgesi
Elektrik İç Tesisat Uygunluk Belgesi
Elektrik İç Tesisat Uygunluk Belgesi
Elektrik İç Tesisat Uygunluk Belgesi
Elektrik İç Tesisat Uygunluk Belgesi

Topraklama Ölçüm Raporu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 21/08/2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği'nin 7. ve 10. maddeleri gereğince topraklama zorunlu hale getirilmiş ve elektrik tesislerine ilişkin topraklama tesislerinin kurulması, işletilmesi, denetlenmesi, can ve mal güvenliği bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümler belirlenmiştir. Yönetmeliğin EK-P bölümünde çeşitli topraklama tesislerinin işletme dönemi içindeki muayene, ölçme ve denetlemelere ilişkin önerilen periyotlar belirtilmiş olup, sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri topraklamalarına ilişkin dirençlerinin muayene ve ölçümünün 1 (bir) yıllık periyotlarla yapılması öngörülmüştür.


Yürürlükteki Yönetmelik Gereğince;


E.M.O tarafından yetkilendirilmiş (SMM, Topraklama Yetkilendirme Belgesi) elektrik mühendisi ve teknisyenlerden oluşan kadromuz ile yürürlükteki TS HD 60364-6 standartına uygun olarak topraklama tesisatınızda ilgili kontrol ve ölçümleri kalibrasyonlu cihazlarla gerçekleştirerek tarafınıza Topraklama Ölçüm Raporu düzenlemekteyiz.


Amacına göre topraklama çeşitleri 3 madde halinde incelenmektedir;


A) Koruma Topraklaması; Bir yalıtım hatasında elektrik devresinin aşırı akım koruma aygıtları ile açılmasını sağlamak için gerilim altında olmayan iletken tesis bölümlerinin topraklayıcılara ya da topraklanmış bölümlere doğrudan doğruya bağlanmasıdır.


B) İşletme Topraklaması; aktif bölümlerin ve sıfır iletkeninin topraklanmasıdır.


C) Fonksiyon Topraklaması; iletişim tesisinin veya bir işletme elemanının; yıldırım etkilerine karşı koruma, raylı sistem topraklaması , zayıf akım cihazlarının topraklanması gibi istenen fonksiyonu yerine getirmesi için yapılan topraklamadır.


Belirtilen Topraklama Çeşitleri Kapsamında; aşağıda belirtilen ölçüm noktaları içeriğinde tarafınıza «Topraklama Ölçüm Raporu» düzenlemekteyiz.


1.Ana Dağıtım Panosu (PDB’ye bağlantısı,PDB’ den gelen Topraklama İletkeni Direnç Tespiti, İlave korumanın tespiti ve ölçümü)


2.Monofaze ve Trifaze Prizler (RCD veya Sigorta/Kesici açma beyan akımı referans alınarak ölçülen değerlerle karşılaştırılması)


3.Elektrikli Motor ve Makine Gövdeleri (Topraklama Barasına Bağlantıları, Koruma Elemanı açma beyan akımına göre uygunluk tespiti)


4.Tali Dağıtım Panoları (PDB’ye bağlantısı, Doğrudan Dokunmaya karşı ilave korumanın tespiti ve ölçümü)


5.Diğer Son Tüketici Noktaları (RCD veya Sigorta/Kesici açma beyan akımı referans alınarak ölçülen değerlerle karşılaştırılması)


6.Trafo Koruma Topraklaması (Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Gereğince Hesaplama ve Ölçüm)


7.Trafo İşletme Topraklaması (TEDAŞ Şartnameleri Referans Alınarak 3 Uçlu karşılaştırma Yöntemi ile Ölçüm)

Topraklama Ölçüm Raporu
Topraklama Ölçüm Raporu
Topraklama Ölçüm Raporu
Topraklama Ölçüm Raporu
Topraklama Ölçüm Raporu
Topraklama Ölçüm Raporu

Paratoner Kontrol ve Ölçüm Raporu

Elektrik tesislerinde can ve mal güvenliği açısından topraklama sistemlerinin yapılması ve işlerliğinin periyodik olarak kontrolü 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği gereği zorunlu tutulmuştur.


Ayrıca 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri, Bina ve Eklentilerinde alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik ve 25.04.2014 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Ekipman¬larının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği dış yıldırımlık sistemlerinin yılda bir defa olmak üzere periyodik denetiminin yapılması gerekmektedir.


Yürürlükteki Yönetmelikler Gereğince;


E.M.O tarafından yetkilendirilmiş (SMM, Topraklama Yetkilendirme Belgesi) elektrik mühendisi ve teknisyenlerden oluşan kadromuz ile yürürlükteki TS EN 62305 standartına uygun olarak paratoner tesisatınızda ilgili kontrol ve ölçümleri kalibrasyonlu cihazlarla gerçekleştirerek tarafınıza Paratoner Kontrol ve Ölçüm Raporu düzenlemekteyiz.


Dış Yıldırımlık Tesisatı (Paratoner) periyodik muayenesi aşağıdaki hususlar içeriğinde yapılmaktadır;


1.Paratoner İzolasyon Düzeyinin Kontrolü


2.Direk sağlamlığı, çatı direği boyu ve mekanik şartlarının kontrolü


3.İniş iletkenlerinin paratonerle bağlantı noktaları, iletken kesitleri ve iletken güzergahının kontrolleri


4.Koruma borusu tesis edilip edilmediği, standartlardaki koşulları sağlayıp sağlamadığının kontrolü


5.Test klemensinin konumu ve korunma düzeyinin kontrolleri


6.Tespit kroşelerinin malzeme cinsi ve aralarındaki mesafenin uygunluğunun kontrolü


7.İndirme iletkenlerinin topraklama sistemine bağlantısının kontrolü


8.Topraklama Geçiş Direncinin, TS EN 62305 standartları referans alınarak uygunluğunun kontrolü

Paratoner Kontrol ve Ölçüm Raporu
Paratoner Kontrol ve Ölçüm Raporu
Paratoner Kontrol ve Ölçüm Raporu
Paratoner Kontrol ve Ölçüm Raporu
Paratoner Kontrol ve Ölçüm Raporu
Paratoner Kontrol ve Ölçüm Raporu

Aydınlık Seviyesi Ölçüm Raporu

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nde ve İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmeliklerde belirtilen aşağıdaki hususları ve sınır aydınlık düzeylerini dikkate alarak, tesisinize ait ilgili mekanlarda aydınlık şiddeti ölçümü, aydınlatma haritası vb. uygulamalarla ölçüm ve raporlama hizmeti sunmaktayız.


İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün 18.Maddesine Göre;


İşyerlerindeki avlular, açık alanlar, dış yollar, geçitler vb yerler, en az 20 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.


Kaba malzemelerin taşınması, aktarılması, depolanması vb kaba işlerin yapıldığı yerler ile iş geçit koridor yol ve merdivenler, en az 50 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.


Kaba montaj, balyaların açılması, hububat öğütülmesi ve benzeri işlerin yapıldığı yerler ile kazan dairesi, makine dairesi, insan ve yük asansör kabinleri malzeme stok ambarları, soyunma ve yıkanma yerleri, yemekhane ve helalar, en az 100 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.


Normal montaj, kaba işler yapılan tezgahlar, konserve ve kutulama ve benzeri işlerin yapıldığı yerler, en az 200 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.


Ayrıntıların, yakından seçilebilmesi gereken işlerin yapıldığı yerler, en az 300 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.


Koyu renkli dokuma, büro ve benzeri sürekli dikkati gerektiren ince işlerin yapıldığı yerler, en az 500 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.


Hassas işlerin sürekli olarak yapıldığı yerler en az 1000 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.

Aydınlık Seviyesi Ölçüm Raporu
Aydınlık Seviyesi Ölçüm Raporu
Aydınlık Seviyesi Ölçüm Raporu
Aydınlık Seviyesi Ölçüm Raporu
Aydınlık Seviyesi Ölçüm Raporu
Aydınlık Seviyesi Ölçüm Raporu

Enerji Kalitesi ve Harmonik Ölçümü

Elektronik teknolojisinde meydana gelen hızlı gelişme sayesinde harmonik ölçümleri ve tesis elektriksel parametrelerini; portatif enerji analizörüyle analiz ederek TS EN 50160(2011); IEEE Std.519-1992 ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) standartları gereğince sınır harmonik bozulmalar ile aşağıdaki ana başlıklardaki maddeleri değerlendirmekte ve yürürlükteki TS EN 50160 Standartları çerçevesinde tarafınıza detaylı bir rapor sunmaktayız.


Enerji kalite analizörleriyle yapılan ölçümlerde;


– Gerilim değerleri,


– Akım değerleri,


– Gerilim anomalileri (anlık gerilim düşmeleri ve yükselmeleri gibi)


– Akım, gerilim, güç maximum minumum değerleri


– Frekanstaki değişimler


– Akım ve gerilim dalga formundaki değişimler


– Aktif güç (P)


– Endüktif reaktif güç (Qi)


– Kapasitif reaktif güç (Qc)


– Görünen güç (S)


– Güç faktörü (PF)


– Toplam gerilim harmonik bozulma değeri (THDv)


– Toplam akım harmonik bozulma değeri (THDi)


– Ayrı ayrı gerilim harmonikleri (3.,5.,7. … 51. harmonik )


– Ayrı ayrı akım harmonikleri (3.,5.,7. … 51. harmonik )


– Kırpışmalar (Flicker)


– Geçici Rejimler (Transient) vs. analizleri elde edilmektedir.

Enerji Kalitesi ve Harmonik Ölçümü
Enerji Kalitesi ve Harmonik Ölçümü
Enerji Kalitesi ve Harmonik Ölçümü
Enerji Kalitesi ve Harmonik Ölçümü
Enerji Kalitesi ve Harmonik Ölçümü
Enerji Kalitesi ve Harmonik Ölçümü
Enerji Kalitesi ve Harmonik Ölçümü

Kaçak Akım Rölesi Fonksiyon Testi

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nin 18. Maddesi’nde elektrik ana dağıtım noktalarına yangından korumaya yönelik kaçak akım rölesinin (300 mA) kullanılması, tali dağıtım noktalarına ise hayat korumaya yönelik kaçak akım rölesinin (30 mA) düzeneği ile birlikte termik manyetik şalter veya otomatik sigorta konulması ve tüm koruma düzenleri arasında seçicilik sağlanması yer almaktadır.


Kaçak Akım Rölesinin kullanımında dikkat edilecek hususlar ve nasıl kullanılacağı Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nde söz edilmektedir. İş Güvenliği Tüzüğü’nün 315. Maddesi’nde kaçakların belli seviyenin üstüne çıkmasını engelleyen kaçak akım rölesi aynı şekilde topraklı cihazlarda topraklamada bir sıkıntı yaşandığında devreyi kesen kontaktörün bulunması uygun bulunmuştur. Çeşitli mevzuatlarda elektrikten kaynaklanan iş kazası ve yangınların engellenmesi için birçok hüküm mevcuttur. Kaçak akım röleleri elektrikten kaynaklanan iş kazaları ve yangınların engellenmesinde önemli rol oynaması sebebiyle bu hükümlerle dolaylı yoldan ilişkilendirilebilir. Ulusal mevzuatımıza baktığımızda iş kazası 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. Maddesi’nde ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 3. Maddesi’nde kavramsal olarak yer almaktadır.


Belirtilen hüküm ve yönetmelikler kapsamında;


Tesisinizde kullanılan kaçak akım koruma rölelerinin aktif olarak çalışıp çalışmadığını, ilgili standartlarca uygun açma akımı (mA) ve açma zamanında (ms) çalıştığını tespit etmek üzere, Yetkili SMM mühendisi tarfından kalibre edilmiş cihazlarla yapılan testler sonucunda tarafınıza «Kaçak Akım Rölesi Fonksiyon Test Raporu» düzenlemekteyiz.


Açma sürelerine göre anma kaçak akımı önceden belirlenmiş seviyeye geldiğinde hemen devreyi kesen ve gecikmeli kesen olarak 2 çeşit RCD cihazı bulunmaktadır. Gecikmesiz tip kaçak akım koruma şalterleri herhangi bir hata durumunda gecikmesiz olarak anma kaçak akım seviyelerinde 300 ms’ den daha kısa bir sürede ani olarak açma yaptığı gibi Gecikmeli tip RCD ise daha geç sürede devreye girmektedir.


Kaçak akım rölesinin açma süresi EN 61008 standartlarına göre belirlenmiştir. 30mA açma seviyesinde açma yapan bir rölenin kaçak akım miktarına göre açma süresi diyagramı aşağıdaki gibi olmalıdır ve belirtilen sınır değerler referans alınarak tarafımızca yapılan ölçüm sonuçları ile karşılaştırılır.


Kaçak Akım (mA) Açma Süresi (ms)
<30mA Açma Yapmaz
30mA 300ms
60mA 150ms
150mA 40ms


Açma süresinde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise bazı uygulamalarda sistemde 300 mA’ in üzerinde oluşan hata akımlarında tali dağıtım tablosundaki 30 mA’ lik RCD’den daha önce ana dağıtım tablosu çıkışındaki 300 mA’lik RCD devreyi keserek tüm sistemi enerjisiz bırakabilmektedir. Bu yüzden ana dağıtım tablosu çıkışında kullanılacak RCD nin gecikmeli tip olması daha uygundur.

Kaçak Akım Rölesi Fonksiyon Testi
Kaçak Akım Rölesi Fonksiyon Testi
Kaçak Akım Rölesi Fonksiyon Testi
Kaçak Akım Rölesi Fonksiyon Testi
Kaçak Akım Rölesi Fonksiyon Testi
Kaçak Akım Rölesi Fonksiyon Testi

Termal Görüntüleme Raporu

Tesislerin elektrik ve mekanik sistemlerinde uygulanan termal görüntüleme analizleri, çıplak gözle görülmesi mümkün olmayan problemli elemanların kolaylıkla ve anında tespit edilmesini sağlayarak beklenmedik duruşları önlemektedir. Bu durum, işletmenin hem bakım planlarının daha iyi yapılmasını hem de üretim kayıplarının azalmasını sağlamaktadır.


25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve 17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında, elektrik tesisatının periyodik kontrollerinin yılda 1 kez gerçekleştirilmesi ve aynı zamanda bu kontroller içeriğinde termografi tespiti yapılması önem arz etmektedir.


Firmamızın yetkili SMM Mühendisleri tarafından, Termal kamera incelemesinin elektriksel uygulamaları kapsamında aşağıdaki görüntüleme noktalarında tespitler yapılmakta ve tarafınıza detaylıca raporlanmaktadır.


– Kablo terminal ve kontak bağlantıları

– Her türlü elektriksel bağlantı noktaları (sigorta ve şalter bağlantıları)

– Elektrik panolarının ve içindeki bütün ekipmanlar

– Elektrik motorları

– Kondansatörler

– Jeneratör

– UPS

– Transformatör

– Transformatör A.G/O.G Terminalleri

– O.G. hücrelerinde bulunan ayırıcı ve kesiciler

Termal Görüntüleme Raporu
Termal Görüntüleme Raporu
Termal Görüntüleme Raporu
Termal Görüntüleme Raporu
Termal Görüntüleme Raporu
Termal Görüntüleme Raporu

Çevrim Empedansı Ölçüm Raporu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 21/08/2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği'nin 7. ve 10. maddeleri gereğince topraklama zorunlu hale getirilmiş ve elektrik tesislerine ilişkin topraklama tesislerinin kurulması, işletilmesi, denetlenmesi, can ve mal güvenliği bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümler belirlenmiştir. Yönetmeliğin EK-P bölümünde çeşitli topraklama tesislerinin işletme dönemi içindeki muayene, ölçme ve denetlemelere ilişkin önerilen periyotlar belirtilmiş olup, sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri topraklamalarına ilişkin dirençlerinin muayene ve ölçümünün 1 (bir) yıllık periyotlarla yapılması öngörülmüştür.


Yürürlükteki Yönetmelik Gereğince;


TN sistemlerde dolaylı dokunmaya karşı koruma için aşırı akım düzenleri kullanılıyorsa; proje aşamasında seçilen iletken kesitlerinin her açma zamanı için gerekli olan akıma uygun olup, olmadığının kontrolü gerekir. Dolaylı dokunmada koruma için ana iletken ile koruma iletkeni arasındaki ve ana iletken ile PEN iletkeni arasındaki çevrim empedansı tespit edilmelidir. Veya tesisat aşırı akım koruma elemanları ile korunuyorsa, LOOP Hata döngü empedansı ölçülmelidir. Hata anında oluşan hata akımı nedeniyle kullanılan aygıtın, belirlenen zaman aralığında devreyi açması için Faz ile PEN iletkeni arasındaki empedans değeri mümkün olduğunca küçük olmalıdır. Bu değer ölçme cihazları ile yapılacak ölçme ile elde edilebilir. Ölçme sırasında şebeke gerilim salınımları ortaya çıkabileceğinden çok sayıda ölçme yapılarak ortalaması alınmalıdır. Genelde çevrim empedansları oda sıcaklıklarında veya mevsimlere bağlı ortam sıcaklıklarında yapılır. Çevrim empedansı ölçümü, bir akım devresinin en uzak noktasından yapılmalıdır.


E.M.O tarafından yetkilendirilmiş (SMM, Topraklama Yetkilendirme Belgesi) elektrik mühendisi ve teknisyenlerden oluşan kadromuz ile yürürlükteki TS HD 60364-6 standartına uygun olarak topraklama tesisatınızda ilgili kontrol ve ölçümleri kalibrasyonlu cihazlarla gerçekleştirerek tarafınıza Çevrim Empedansı Ölçüm Raporu düzenlemekteyiz.

Çevrim Empedansı Ölçüm Raporu
Çevrim Empedansı Ölçüm Raporu
Çevrim Empedansı Ölçüm Raporu
Çevrim Empedansı Ölçüm Raporu
Çevrim Empedansı Ölçüm Raporu
Çevrim Empedansı Ölçüm Raporu

Toprak Özgül Direnci Ölçüm Raporu

Toprak özdirenç ölçümünde Wenner, Schlumberger, dipoldipol vb. çeşitli klasik yöntemleri kullanmak mümkündür. Geleneksel yöntemler, 4 adet ölçüm kazığının bir doğru boyunca değişik aralıklarla toprağa çakılması ile uygulanırlar. Küçük aralıklarla yapılan ölçümlerde özel geliştirilmiş ölçüm cihazlarından yararlanılırken, büyük aralıklarla yapılan ölçümlerde ise voltmetre-ampermetre yöntemi kullanılır. Ölçüm cihazının C1 ucundan 100-150 Hz frekanslı + I akımı toprağa gönderilir. Bu akım - I olarak C2 ucundan geri döner. Bu akımlar, P1 ve P2 uçlarında U kadar bir potansiyel farkı yaratırlar. Ölçüm cihazları U/I oranını Ω cinsinden direkt olarak verirler. Yeni nesil ölçüm cihazları U/I oranının yanında k faktörünü de saptayıp direkt olarak görünür özdirenci de verebilmektedir.


03 Aralık 2003 tarih ve 25305 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği’nin 10/c-5.i.1 maddesi uyarınca projelere başlamadan önce toprak özdirenci belirlenmelidir.


03 Aralık 2003 tarih ve 25305 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği’nin 10/c-5.i.1 maddesi uyarınca projelere başlamadan önce toprak özdirenci belirlenmelidir.


21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği'nin "EK-N Yeni Tesis Edilecek veya Mevcut Topraklama Tesislerinde Yapılacak Ölçmeler" eki N.1 maddesi uyarınca, toprak yayılma direncini veya topraklama empedansını önceden belirlemek amacıyla toprak özdirencinin ölçülmesi, bu direncin çeşitli derinlikler için tespit edilmesini sağlayan “Dört Sonda Yöntemi” (örneğin, Wenner Yöntemi) ile yapılmalıdır.


Yukarıda belirtilen yönetmelikler neticesinde; Toprak özdirenci ölçümü fabrika, şalt tesisi, hastane, alışveriş merkezleri, havaalanı, bina, konut ve benzeri tüm tesislerin yapım işlemlerine başlamadan önce yapılmalıdır. Ayrıca katodik koruma sistemi kurulumundan önce ve çeşitli zemin etütlerinde toprak özdirencinin ölçülmesi gerekmektedir.


E.M.O tarafından yetkilendirilmiş (SMM, Topraklama Yetkilendirme Belgesi) elektrik mühendisi ve teknisyenlerden oluşan kadromuz ile yürürlükteki standartlara uygun olarak Toprak Özgül Direnci Ölçümü’ nü kalibrasyonlu cihazlarla gerçekleştirerek tarafınıza Toprak Özgül Direnci Ölçüm Raporu düzenlemekteyiz.


Toprak Özgül Direnci Ölçüm Raporu
Toprak Özgül Direnci Ölçüm Raporu
Toprak Özgül Direnci Ölçüm Raporu
Toprak Özgül Direnci Ölçüm Raporu
Toprak Özgül Direnci Ölçüm Raporu
Toprak Özgül Direnci Ölçüm Raporu

Elektrik Planlı Bakım Arıza - Onarım

Firmamız 1992 senesinden bu yana; Hazır Beton Tesisleri ve Agrega Tesislerinde; alanında uzmanlaşmış çok sayıda mobil ekibi ile sözleşme kapsamında Elektrik Bakım-Onarım hizmeti sunmaktadır.


Elektrik bakım görevini üstlendiğimiz tesislere ait elektrik makineleri ve ilgili elektrik tesisatında, işletme sürecinde meydana gelebilecek tüm elektriksel arızaları önlemek ve üretim sürecinin devam etmesine yönelik gerekli tüm müdahaleleri gerçekleştirmek üzere çalışan mobil ekiplerimiz; aşağıdaki ana başlıklar içeriğinde faaliyet göstermektedir.


Periyodik Bakımlar:


Process’ de kullanılan makinenin, ekipmanın gücü, önemi, çalışma koşulları göz önünde bulundurularak; 6 aylık ve 1 yıllık gerçekleştirilen bakımlardır.


Ana Bakımlar:


O.G ekipmanları, şalt malzemeleri ve genel elektrik tesisatı malzemelerinin yıllık periyodik bakımlarını kapsar, 6 maddede incelenebilir.

1. O.G Kesicileri
2. Enerji Kabloları
3. O.G Trafoları
4. Dağıtım Baraları
5. Harici ve Dahili Ayırıcılar
6. Büyük Güçlü Şalterler


Kestirimci Bakımlar:


Elektrik makinelerinin çalışma rejimleri sırasındaki saatlik ve günlük olarak tespit edilen ses, vibrasyon, su sızıntısı, sabit ölçü aletlerindeki beklenmeyen veriler, termal kamera ile tespit edilen aşırı sıcaklık, soğutma sistemlerindeki arızalar ve çevre koşulları vb. gibi olumsuzluklardan kaynaklanabilecek olası arızaları tespit ederek; arıza henüz meydana gelmeden ve üretimi aksatmadan uygun zamanda ve uygun sürede arızayı giderme işlemidir.


Arıza Bakımı:


Elektrik makineleri ve ekipmanlarına ait elektriksel aksamların çalışma rejimi sırasındaki; iyi işletme ve iyi bakım koşullarının sağlanmasına karşın, aşağıdaki belirtilen sebeplerden dolayı meydana gelen arızaların müdahalesi ve çözümlenmesi işlerini kapsar.

1. Yalıtım Hataları (Arızaların %75' ini oluşturur.)
2. İşletme Hataları (Arızaların %10' unu oluşturur.)
3. Malzeme Kalitesinden Kaynaklı Hatalar (Arızaların %5' ini oluşturur.)
4. Doğal Felaketlerden Kaynaklanan Arızalar (Arızaların %5' ini oluşturur.)
5. Canlılardan Kaynaklı Arızalar (Arızaların %5' ini oluşturur)


Yenileştirme, Değiştirme ve Modernize Etme


Elektrik makinelerinin ekipmanları ve ilgili elektrik tesisatının bölüm ve parçalarına sık sık bakım yapılmasına karşılık; o bölümde arızaların devam etmesi, bakım maliyetlerinin artması, üretim kayıplarının artması, bakım yapılan ekipmanın yıpranması ve verim kaybı gibi durumlarda; ilgili bölümün değiştirilmesi veya makinenin yenilenmesi için yapılan bakımlardır.


Elektrik Planlı Bakım Arıza - Onarım
Elektrik Planlı Bakım Arıza - Onarım
Elektrik Planlı Bakım Arıza - Onarım
Elektrik Planlı Bakım Arıza - Onarım
Elektrik Planlı Bakım Arıza - Onarım
Elektrik Planlı Bakım Arıza - Onarım
Elektrik Planlı Bakım Arıza - Onarım
Elektrik Planlı Bakım Arıza - Onarım

Hazır Beton ve Agrega Tesisleri O.G./A.G. Elektrik Taahhüt Hizmetleri

1992 yılından bu yana SELECE ELEKTRİK, proses otomasyonunun gereklilikleri doğrultusunda Hazır Beton Tesisleri ve Agrega Tesisleri için gerekli elektrik alt yapı ve elektrifikasyon işlerini uzman kadrosu ve teknolojik donanımıyla müşterileri için en ideal şekilde çözümlemektedir.


Hazır Beton Tesisleri ve Agrega Tesisleri O.G. ve A.G. Elektrik Taahhüt işleri kapsamında;


A.G. ELEKTRİK TAAHHÜT


1. Topraklama Sistemi
2. Aydınlatma Sistemi
3. Kablo Çekimi
4. Kablo Kanal ve Tava Sistemi
5. Priz-Kombinasyon Sistemi
6. Kür Havuzu Sıcaklık Kontrol Sistemi
7. Enerji İzleme Otomasyonu


A.G. PANO SİSTEMLERİ


1. Dağıtım Panosu
2. Operatör Kontrol Panosu
3. Kompanzasyon Panosu
4. Motor Yolverme-MCC Panosu
5. Geri Dönüşüm-Arıtma Panosu
6. Silo Dolum Sistemi Panosu
7. Generatör Otomatik Transfer Panosu


ZAYIF AKIM SİSTEMLERİ


1. Seslendirme&Acil anons Sistemleri
2. TV/IPTV/SMATV Sistemi
3. Yangın Algılama ve ihbar Sistemi
4. Data Sistemi


O.G. ELEKTRİK TAAHHÜT


1. O.G. Enerji Temini ve Dağıtımı
2. O.G. Hücre ve Transformatör Projelendirme ve Montaj
3. O.G. Test ve Devreye Alma
4. Enerji Müsaade Belgesi Temini ve Elektrik İdaresi Kabul işleri

Hazır Beton ve Agrega Tesisleri O.G./A.G. Elektrik Taahhüt Hizmetleri
Hazır Beton ve Agrega Tesisleri O.G./A.G. Elektrik Taahhüt Hizmetleri
Hazır Beton ve Agrega Tesisleri O.G./A.G. Elektrik Taahhüt Hizmetleri
Hazır Beton ve Agrega Tesisleri O.G./A.G. Elektrik Taahhüt Hizmetleri
Hazır Beton ve Agrega Tesisleri O.G./A.G. Elektrik Taahhüt Hizmetleri
Hazır Beton ve Agrega Tesisleri O.G./A.G. Elektrik Taahhüt Hizmetleri
Hazır Beton ve Agrega Tesisleri O.G./A.G. Elektrik Taahhüt Hizmetleri
Hazır Beton ve Agrega Tesisleri O.G./A.G. Elektrik Taahhüt Hizmetleri

Y.G. İşletme Sorumluluğu, Trafo Bakımı ve Elektrik Müşavirliği

30.10.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nin 60. maddesi tüm yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde sorumlu elektrik mühendisi bulunmasını zorunlu kılmaktadır.


Selece Elektrik; Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, işletmenizde bulunan 1 kV altı ve 1kV üstü tesislerde, ” İşletme Sorumluluğu ve Bakım” hizmetlerini üstlenmektedir. Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğunu üstlendiğimiz trafoların periyodik kontrollerini yaparak, trafoların çalışır vaziyette olmasını ve güvende kalmasını sağlamaktayız. Ayrıca işletmesinde kontrol imkanı bulunmayan müşterilerimizin kompanzasyon sistemlerini ücretsiz olarak takip ederek düzgün çalışmasını sağlamakta ve firmaların cezai duruma düşmesini önlemekteyiz.


Trafo işletme sorumluluğu kapsamında aşağıdaki ana başlıklar içeriğinde hizmet vermekteyiz;


1. Her ay periyodik olarak, işletmenizdeki trafo tesislerinin kontrolü ve kontrol içeriğini belirtir servis raporlarının tarafınıza iletilmesi

2. Yıllık periyotlarda yapılması gereken, trafo ve YG hücre bakımlarının organize edilmesi veya talebinize bağlı oalrak tarafımızca yapılması

3. Enerji verimliliğine yönelik ölçüm ve analizler yapılması, bunlara yönelik öneri sunularak çözümler üretilmesi

4. Elektrik ve yakıt tüketiminin azaltılması amacıyla proje önerileri ve fizibilitelerin sunulması

5. Verimli Aydınlatma önerileri ve Enerji Tüketiminin, üretimin bir fonksiyonu olarak analiz edilmesi raporlanması

6. İş güvenliği ve işçi sağlığı ile çevre ve atık yönetimi konularında önerilerin sunulması

7. Tesislerin son durum projelerinin hazırlanması ve muhtemel güç artırımı planlarında yapılacaklar konusunda destek verilmesi

8. Elektrik Dağıtım şirketi ile ilişkilerin yürütülmesi


Trafo periyodik bakımları kapsamında aşağıdaki ana başlıklar içeriğinde hizmet vermekteyiz;


1. Trafo İzolasyon Testi (AG-Gövde, OG-Gövde, OG-AG Terminalleri)

2. Trafo, buşing ve baraların termal kamera ile görüntülenmesi ve raporlanması

3. Trafo koruma ve işletme topraklaması ölçümü

3. Trafonun üzerindeki A.G ve O.G kablo bağlantılarının kontrol edilmesi ve tork anahtarı ile sıkılması

4. Isı Kontrol Rölesinin set değerlerinin kontrolü, geçmişe dönük en yüksek sargı sıcaklıklarının tespiti ve sıcaklığa bağlı kesici açtırma testi

5. Fan Kontrol Rölesinin set değerlerinin kontrolü ve sıcaklığa bağlı fan çalışma testi

6. O.G. Terminalleri ve buşinglere izolasyon seviyesini artırıcı Mikron G kaplama uygulaması

7. O.G. Kablo başlıkları ve A.G. Kablo papuclarının kontrolü

8. Bobin destek takozlarının kontrolü

9. Silikajelin renk kontrolü, gerekli görülmesi halinde değişimi

10. Yağ seviyesinin ve yağ kaçağının gözle kontolü, eksikse yağ numunesi testi sonuçlarına göre ve müşteri ile mutabık kalındıktan sonra yağ ilavesi

11. Ana tanktan yağ numuneleri alarak, aşağıda belirtilen fiziksel ve kimyasal testlerin yapılması;

  A) Yağ delinme gerilimi testi
  B) Yağ renk testi
  C) Yağ kayıp faktörü testi
  D) Yağ iç yüzey gerilimi testi
  E) Yağ asidite testi

12. Trafo, trafo odası ve muhtelif O.G. Ekipmanlarının Kontrolü

13. Trafo odasının sanayi tipi süpürge ve basınçlı suyla temizlenmesi

14. Belirtilen tüm işlemlerin görsel içerikli olarak raporlanması

Y.G. İşletme Sorumluluğu, Trafo Bakımı ve Elektrik Müşavirliği
Y.G. İşletme Sorumluluğu, Trafo Bakımı ve Elektrik Müşavirliği
Y.G. İşletme Sorumluluğu, Trafo Bakımı ve Elektrik Müşavirliği
Y.G. İşletme Sorumluluğu, Trafo Bakımı ve Elektrik Müşavirliği
Y.G. İşletme Sorumluluğu, Trafo Bakımı ve Elektrik Müşavirliği
Y.G. İşletme Sorumluluğu, Trafo Bakımı ve Elektrik Müşavirliği
Y.G. İşletme Sorumluluğu, Trafo Bakımı ve Elektrik Müşavirliği
Y.G. İşletme Sorumluluğu, Trafo Bakımı ve Elektrik Müşavirliği
SELECE ELEKTRİK © 2022